Генотип

Съвкупност от всички гени в един организъм, която осигурява наследствената програма за развитието на индивида.

Please follow and like us: