Общи условия

Приложими към договорите на НутриГен ЕООД и неговите клиенти

1. Увод

Настоящите общи условия са изготвени съгласно изискванията на чл.298 от Търговския закон на Република България и ще се прилагат между страните в техните договорни отношения, във връзка с което страните заявят, че ги приемат.

2. Термини, които се използват за целите на тези УП:

 • „УП” – Условия за ползване;
 • „Анонимни данни” – представлява данни, чрез които не може да бъде определена самоличността на лицето (данните за личностни характеристики, включително генетични данни или само генетични данни);
 • „Генетичен материал” – проба от букална лигавица;
 • „Генетични данни” – представлява резултатите от лабораторните анализи;
 • „Генетично тестване” – процесът по анализ на генетичния материал;
 • „Покупка” – означава покупката на генетичен тест, предлаган от НутриГен ЕООД, обикновено направена през уебсайта на НутриГен ЕООД;
 • „Лични данни” – представляват всички данни, определени като такива от Комисията за Защита на Лични Данни в република България, включително и данните за човешкия геном;
 • „Споразумение” – споразумение, по силата на което даден купувач получава услуги от НутриГен ЕООД. Споразумението се сключва чрез уебсайта на НутриГен ЕООД или чрез договор на хартиен носител, лично подписан от купувача;
 • „Регистрация” – процесът на регистрация, който се извършва чрез уебсайта на НутриГен ЕООД;
 • „Услуги” – всички услуги, предлагани от НутриГен ЕООД;
 • „Купувач” – означава всяко лице, което сключва, от свое име или като родител (настойник/попечител) на ненавършило пълнолетие лице, договор с НутриГен ЕООД за закупуването/предоставянето на услуги;
 • „Купувач” или „Тествано Лице” – лицето, което подлежи на генетично тестване;
 • „Тестов Комплект” – комплектът за събиране и съхраняване на биологичен материал.

3. Предмет

– Настоящият документ представлява и Общите Условия за Ползване на www.nutrigen.bg, които уреждат правилата за използването, включително сключването на покупко-продажба с НутриГен ЕООД. Използването на уебсайта и регистрирането на поръчка чрез него също се счита за съгласие с посочените условия. В случай, че не сте съгласни с описаните условия, моля, въздържайте се от ползването на този уебсайт, както и от услугите на НутриГен ЕООД.

– НутриГен ЕООД си запазва правото да променя общите си условия по всяко време, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта, с което страните се съгласяват, че са уведомени за промяната.

– Публикуваната информация на сайта има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули и услуги от НутриГен ЕООД.

4. Резултати от генетичното тестване, предлагано от НутриГен ЕООД и сфера на тяхното приложение

– Генетичните тестове и всички придружаващи ги препоръки не са заместител на медицинска диагноза, лечение, медицински препоръки или посещения в други официални лечебни заведения и техните препоръки по отношение на употребата на лекарствени продукти, хранене, начин на живот и методи на лечение. Услугите на НутриГен ЕООД са с информативен характер и осигуряват индивидуализирана информация за генетични характеристики, които в някои случаи биха могли да послужат и за превантивни цели, но сами по себе си не могат да бъдат използвани като основа за диагностициране или предписване на лечение на нови или вече съществуващи болести. Те не могат да предскажат възникването на болест или изменение в организма на изследвания човек, нито да гарантират определено ниво на атлетично представяне, тъй като генетичната предразположеност е само един от множество фактори, определящи рисковете за здравето и възможния му атлетичен потенциал.

– НутриГен ЕООД и неговите партньори не са задължени да предоставят медицинско лечение, медицински съвет или други медицински услуги, или да извършва други услуги, които не са изрично договорени.

– Възможно е препоръките в част от генетичните резултати да не са приложими в случаи, когато има съществуващо или предшестващо заболяване или травма. Препоръките също така може да не са приложими по време на бременност, кърмене, напреднала или невръстна възраст. При наличие на здравословни проблеми или някое от описаните състояния препоръчваме обръщането към компетентен специалист за здравен съвет.

– Резултатите от генетични тестове и техните разчитания от специалист могат да предизвикат у тестваните лица силни, в това число и отрицателни емоции. Съветваме хората с диагностицирани емоционални или психични разстройства да се консултират с психолог или компетентен специалист, преди да закупят генетичен тест.

– Купувачът и/или Тестваното лице са напълно наясно с потенциалните последици от генетичното изследване и с пълно съзнание се съгласяват, че НутриГен ЕООД не носи отговорност за каквито и да било такива последици.

– Резултатите от генетични изследвания са конфиденциални и в интерес на всички страни е да не се злоупотребява с тях и те да не бъдат правени публично достояние. В сила са следните изисквания за сигурността им:

 • При завършен анализ на резултат, потребителят ще бъде лично уведомен за начина, по който може да получи достъп до своите резултати. Резултатите от генетични изследвания са достъпни чрез линк за достъп, изпратен на подаден от купувача e-mail адрес и идентификация с код за достъп, изпратен по друг канал – като sms на личен телефонен номер или предварително уговорен алтернативен канал.
 • При регистрация в уебсайта на НутриГен ЕООД, потребителят задава парола, която след това може да използва за достъп до потребителския си профил. Потребителят носи отговорност за сигурността и правилното използване на тази парола и трябва да предприеме всички разумни стъпки, за да се гарантира, че паролата е поверителна и не се разкрива на някой друг.
 • Потребителят се съгласява да ни уведоми незабавно, ако паролата е загубена или се злоупотребява с нея. При спазване на съответните проверки за сигурност, ще бъде издадена нова парола.
 • НутриГен ЕООД има правото да отложи или прекрати незабавно достъпа до потребителски акаунт, ако разполагаме с информация или може да се направи извод, че се злоупотребява с него или че личните данни на лицето са застрашени.

5. Общи условия

– Отношенията между НутриГен ЕООД и Купувача не противоречат на закона и възникват по силата на договор, към който се прилагат настоящите общи условия и ценоразписа на услугите, публикуван в уебсайта на НутриГен ЕООД.

– Тези общи условия се прилагат за всички услуги на НутриГен ЕООД, поръчани от Купувача, независимо от техния вид.

– Наличието на нови услуги на НутриГен ЕООД се съобщават чрез уебсайта, информационни портали, маркетинг кампании, медии или други подходящи средства. НутриГен ЕООД може да промени своята гама от услуги чрез включване на нови услуги или прекъсване на други.

– Всякакви обещания, оферти или декларации, направени от трети лица, дори ако тези трети лица са договорни партньори на НутриГен ЕООД, не се считат обвързващи за НутриГен ЕООД.

6. Изпълнение на договора, поръчката и регистрацията

– НутриГен ЕООД изрично отбелязва, че оферти от рекламни кампании и други съобщения, публикувани от НутриГен ЕООД на какъвто и да е вид носител, които могат по някакъв начин да стигнат до вниманието на Купувача, не трябва да се приемат като споразумения, а вместо това като съобщения, които представляват само покани за среща на място за обсъждане на оферти. Всички съобщения, дори ако те са обозначени с думата „предложение“ или нейни производни или с друга подобна формулировка със същото значение, само представляват покана за направата на оферта и не са обвързващи за НутриГен ЕООД.

– Всяко лице, което отговаря на следните условия, може да бъде купувач на услугите, предоставяни от НутриГен ЕООД.

 • Лицето е пълнолетно и не е с ограничена дееспособност (за лице с ограничена дееспособност, покупките могат да бъдат направени само от неговия законен представител);
 • Когато тестваното лице не е навършило 18 г., е необходимо Купувачът да упражнява родителски, попечителски или настойнически права по отношение на него;
 • Когато тестваното лице е навършило 14 г., е необходимо то също да приеме настоящите общи условия и да подпише договора за услуга;
 • При закупуване на услугите, лицето трябва да предостави цялата необходима информация, която се изисква за сключване на договора, точно, вярно и четливо.

– За да направи поръчка за която и да е услуга на НутриГен ЕООД, Купувачът трябва да заяви покупка, обикновено чрез уебсайта на НутриГен ЕООД (или чрез упълномощено лице от НутриГен ЕООД).

– Покупката се извършва чрез попълване на необходимите данни в уебсайта и в договора, съобразно избраната услуга.

– НутриГен ЕООД (или упълномощено лице от НутриГен ЕООД) следва в разумен срок да изготви писмен договор и да издаде фактура за Купувача. С избирането на услугата в уебсайта и издаването на фактурата, договорът за избраната услуга се счита за сключен. Така сключеният договор ще бъде потвърден писмено между страните, след което ще бъде изменян само в писмена форма.

– В случай на покупка на услуга/услуги, които включват Генетични тестове, НутриГен ЕООД се задължава, заедно с фактурата/касова бележка за извършване на услугите, да предостави на Купувача (или Тестваното лице, ако те не са един и същи човек) комплект за събиране на генетичен материал със съответните инструкции за употреба на адрес, определен от Купувача.

– НутриГен ЕООД може да се откаже от договора (като в отделни случаи възстановяването на средствата по покупката може да е частично, в зависимост от етапа на обработката на генетичния материал), ако разбере, че Купувачът и/или Тестваното лице е действало в нарушение с договора или тези общи условия или приложимите закони, както и в следните случаи:

 • Ако възникне съмнение по отношение на самоличността на Купувача или на Тестваното лице, или по отношение на тяхната дееспособност;
 • Ако НутриГен ЕООД разбере, че Купувачът или Тестваното лице е злоупотребил, възнамерява да злоупотреби с някоя от услугите на НутриГен ЕООД или ако е прикривал такъв вид злоупотреба, извършена от трето лице.

7. Заплащане на услугите на НутриГен ЕООД

Заплащането на услугите, предоставяни от НутриГен ЕООД, може да бъде направено по следните начини:

 • Кредитни и дебитни карти чрез ePay и EasyPay;
 • Картови разплащания чрез PayPal акаунт;
 • Банков превод;
 • Разсрочено плащане чрез Банка ДСК (извършва се само на територията на гр. София).

8. Обхват на услугите на НутриГен ЕООД, задължения и условия за ползване във връзка с генетични тестове

– Купувачът и/или Тестваното лице разбират и се съгласяват, че вземането на проби от генетичен материал не е част от услугите на НутриГен ЕООД (вземането на проба генетичен материал се извършва от самото Тествано лице) и НутриГен ЕООД не носи отговорност за валидността или качеството на взетата проба.

– Тестваното лице следва да изпрати своята проба в рамките на един (1) месец от получаването на тестовия комплект, като в противен случай НутриГен ЕООД не е длъжно извърши включените в договорът услуги, а купувачът няма право на възстановяване на средства от платените суми.

– При невъзможност да бъде взет генетичен материал в рамките на упоменатия срок и бъдем уведомени за това, средствата по платените суми ще бъдат напълно или частично възстановени.

– Чрез партньорската си куриерска фирма, НутриГен ЕООД осигурява изпращането на пробата до реномирани лаборатории за извършване на генетичен анализ за постигане на най-високо ниво на качеството на услугите. В зависимост от закупените от купувача услуги на НутриГен ЕООД, лабораториите могат да са извън територията на Република България. Поради сложността на анализа, качеството на ДНК пробата, предоставена от Тестваното лице, е от първостепенно значение. Ако генетичният материал не е събран правилно, анализът не може да покаже търсените варианти в някои гени. Причината за невъзможността да се определят вариантите в някои гени може да бъде и това, че Тестваното лице има определени мутации в близост до мястото на гена, анализиран от лабораторията. В такъв случай определяне на вариациите не е възможно. Ако стане ясно, че липсващите данни могат да се отразят на качеството на обслужване, НутриГен ЕООД може да изпрати втори комплект, за да се повтори анализа на втора ДНК проба от Тестваното лице. Повтарянето на анализа ще се извършва максимум един път, допълнителни повторения се провеждат само при изрично искане на Купувача и/или Тестваното лице и на негови разноски.

– НутриГен ЕООД има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги по собствена преценка, без предварително уведомяване. Купувачът заплаща цената, която е била актуална в момента на заявката на желаната стока и/или услуга.

– НутриГен ЕООД не отговаря за следпродажбено обслужване или продукти (като уелнес програми, програми за отслабване, закупуване на хранителни добавки, както и други подобни) на Купувача и/или на Тестваното лице от други партньори на НутриГен ЕООД, независимо от това дали покупката на съответните продукти или услуги е следствие от услугите и продуктите, предлагани от НутриГен ЕООД.

– НутриГен ЕООД не носи никаква отговорност за незаконно, неподходящо или друго неправомерно поведение от страна на своите партньори или трети лица, които се представят като партньори на НутриГен ЕООД. Съветваме своите клиенти да се свържат с нас при всяка притеснителна за тях ситуация или при необходимост от проверка на надеждността на институцията, в която възнамеряват да поръчат Услугите на НутриГен ЕООД.

9. Събиране и обработка на лични данни

– НутриГен ЕООД е администратор на лични данни, в това число и на данни за човешкия геном, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен номер №414910.

– Чрез сключването на споразумението, Купувача и/или Тестваното лице се съгласяват, че техните лични данни (включително чувствителни лични данни), се събират и обработват от НутриГен ЕООД за целите на осъществяване на услугите и за други цели в съответствие с тези общи условия и договора.

– За да изпълни своите договорни задължения към Купувача, НутриГен ЕООД може да предостави неговите лични данни на трети юридически и/или физически лица за извършване на генетичния анализ и разчитане на резултатите от теста, включително и такива, регистрирани или пребиваващи извън границите на Република България.

– След извършване на генетичния анализ, ДНК материалът се унищожава от съответната лаборатория и не се използва за допълнителни изследвания, или извършване на научна дейност.

– Данните за човешкия геном подлежат на използване в статистически извадки и обзорни медицински публикации единствено при изрично писмено съгласие за това от страна на изследваното лице и след анонимизиране на резултатите му. Анонимизираните резултати представляват данни, чрез които не може да бъде определена самоличността на лицето (данните за личностни характеристики, включително генетични данни или само генетични данни);

– След приключване на целите, за които са предоставени, личните данни ще бъдат съхранявани и ползвани от НутриГен ЕООД и като анонимни такива само за статистически цели.

10. Приемане на поръчки

– НутриГен ЕООД запазва правото си да не приема поръчки от Купувача. Ако такъв случай възникне, НутриГен ЕООД ще уведоми Купувача.

– След получаване на Поръчката, при недостатъчно предоставени данни от Купувача за обработването ѝ, НутриГен ЕООД се задължава да се свърже с Купувача с цел допълване на данните за поръчката му.

– НутриГен ЕООД няма да продължи с обработването на поръчката преди да са изпълнени следните условия:

 • Купувачът да е потвърдил личните си данни.
 • Купувачът да е надлежно попълнил, подписал и изпратил на НутриГен ЕООД настоящите договор и общи условия.

11. Използване на подизпълнители

– НутриГен ЕООД има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, в това число и куриерска компания за пренос на тестовите комплекти и генетичния материал.

– Разчитането и анализът на резултатите от генетичните изследвания се извършва от квалифицирани и обучени в разчитането им лекари генетици.

– Предлагането за Европа и генетичния анализ за изследванията NGHealth, NGDiet, NGEstrogen и NGSport се извършва в партньорство с DNALife и Nordic Laboratories, като физическата лаборатория извършител е DNALysis.

12. Доставка на комплекти за взимане на ДНК проба

– НутриГен ЕООД се стреми да достави тестовите комплекти, фактурите, писмените договори и указанията към тестовете в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на направената поръчка, въпреки това могат да възникнат закъснения. Вие, като Купувач, ще бъдете уведомени, ако НутриГен ЕООД срещне трудност с обработката на поръчката Ви.

– Ако комплектът за взимане на ДНК проба не пристигне в рамките на срока, посочен по-горе, Купувачът трябва да се свърже се с НутриГен ЕООД на orders@nutrigen.bg и да съобщи номера за референция, който ще получи след приключване на поръчката си. НутриГен ЕООД се задължава да изпрати нов тестов комплект на съответния адрес.

– Купувачът трябва да запази платежния документ за извършено заплащане на услугата, тъй като той ще е необходим в случай на отказ на поръчката.

13. Право на отказ и възстановявания

– Купувачът има право да анулира поръчката си, направена на уебсайта, и да получи пълно възстановяване на платената сума, при следните условия:

 • Купувачът трябва да уведоми НутриГен ЕООД за отказа от Поръчката си в срок от 14 работни дни от датата на получаване на комплекта за взимане на ДНК проба.
 • Купувачът трябва да върне неупотребявания и запечатан комплект заедно с платежния документ или фактурата, която е получил от НутриГен ЕООД.

– Заплатената за поръчката сума не подлежи на възстановяване в следните случаи:

 • Ако Купувачът вече е взел ДНК пробата, която е изпратена към лабораторията за генетичен анализ, заплатената за Поръчката сума не подлежи на възстановяване.
 • При необходимост от цялостно повтаряне на изследването. Ако получаването на генетичен резултат се окаже невъзможно на база на предоставената от Клиента проба, се предоставя нов комплект за събиране на генетичен материал и изследването се повтаря.
 • При необходимост от частично повтаряне на изследването. Ако след извършване на генетичния анализ в получения резултат липсва информация за един или повече гени поради невъзможност да се определят конкретните варианти, се предоставя нов комплект за събиране на генетичен материал и изследването конкретно за липсващите гени се повтаря.